ข้อมูลหุ้น AIMIRT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบีชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2254-0441-2
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.aimreit.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน