คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AHC

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3879-2500, 0-3879-2555
โทรสาร 0-3827-3848
เว๊บไซต์ www.aikchol.com
ราคาหุ้น 13.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 149,930,138
No. ShareHolder (AHC) วันที่ 05/05/20 วันที่ 04/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อภิรักษ์ วานิช16,327,39210.89% 16,327,39210.89% 16,327,39210.89% 16,327,39210.89%
2บริษัท เจียรวานิช จำกัด12,612,0008.41% 12,612,0008.41% 12,612,0008.41% 12,612,0008.41%
3นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ9,994,1406.67% 9,994,1406.67% 9,994,1406.67% 9,994,1406.67%
4บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)7,200,2004.80% (+0.08)7,070,3004.72% (+2.10)3,925,0002.62% 3,925,0002.62%
5น.ส. รจนา วานิช6,026,9404.02% 6,026,9404.02% 6,026,9404.02% 6,026,9404.02%
6น.ส. อรนุช วานิช5,801,0163.87% 5,801,0163.87% 5,801,0163.87% 5,801,0163.87%
7UBS AG SINGAPORE BRANCH5,378,2003.59% 5,378,2003.59% 5,378,2003.59% 5,378,2003.59%
8น.ส. อังคณา วานิช5,325,9843.55% 5,325,9843.55% 5,325,9843.55% 5,325,9843.55%
9น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร5,047,6403.37% 5,047,6403.37% 5,047,6403.37% (+0.10)4,902,0403.27%
10นาง อัญชลี เทพบุตร4,917,9723.28% 4,917,9723.28% 4,917,9723.28% 4,917,9723.28%
11นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ4,826,9283.22% 4,826,9283.22% 4,826,9283.22% 4,826,9283.22%
12นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร3,545,1602.36% (+2.36)0 0 0
13นาง พจนา มาโนช3,389,8082.26% 3,389,8082.26% 3,389,8082.26% 3,389,8082.26%
14นาง จันทร์ทิพย์ วานิช2,692,6921.80% 2,692,6921.80% 2,692,6921.80% 2,692,6921.80%
15น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ2,172,6601.45% 2,172,6601.45% 2,172,6601.45% (+0.01)2,157,8601.44%
16นาย สิริพจน์ มาโนช1,720,0961.15% (+0.01)1,713,5961.14% 1,704,4961.14% (+0.01)1,700,4961.13%
17นาย วรการ เทพเฉลิม1,694,3881.13% 1,694,3881.13% 1,694,3881.13% 1,694,3881.13%
18บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด1,600,0001.07% 1,600,0001.07% 1,600,0001.07% 1,600,0001.07%
19นาย สิทธิพจน์ มาโนช1,561,2841.04% 1,560,2841.04% 1,559,7841.04% 1,555,7841.04%
20นาย คุณพัฒน์ มาโนช1,552,3841.04% 1,552,3841.04% (+0.01)1,546,3841.03% 1,542,3841.03%
21น.ส. พรชฎา วานิช1,497,1201.00% 1,497,1201.00% 1,497,1201.00% 1,497,1201.00%
22นาย พันภัทร สุเภากิจ1,413,6400.94% 1,413,6400.94% 1,413,6400.94% 1,413,6400.94%
23นาย จรัล เกรันพงษ์1,337,4000.89% (+0.11)1,168,8000.78% (+0.78)0 0
24นาย วิทยา ตันตราภรณ์1,260,0000.84% 1,260,0000.84% (+0.01)1,246,0000.83% (+0.02)1,214,9000.81%
25นาย สหัส บุรินทรโกษฐ์1,080,0000.72% 1,080,0000.72% 1,080,0000.72% 1,080,0000.72%
26นาง พนิดา วงศ์หนองเตย1,028,0000.69% 1,028,0000.69% 1,028,0000.69% 1,028,0000.69%
27นาย ประพันธ์ อโณทยานนท์1,002,3840.67% 1,002,3840.67% 1,002,3840.67% 1,002,3840.67%
28น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ1,000,0000.67% 1,000,0000.67% 1,000,0000.67% 1,000,0000.67%
29นาย สุชา นิมมานนิตย์993,5880.66% 993,5880.66% 993,5880.66% 993,5880.66%
30นาย ศิริชัย มาโนช987,6000.66% 987,6000.66% 987,6000.66% 987,6000.66%
31น.ส. ศิวพร เอื้ออารักษ์กุล783,1000.52% 783,1000.52% (-0.01)793,0000.53% (+0.53)0
32นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด0 (-2.36)3,545,1602.36% (-2.11)6,695,4604.47% 6,695,4604.47%
33นาย อุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์0 (-0.85)1,277,0000.85% 1,277,0000.85% (-0.48)2,000,0001.33%
34นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล0 0 (-0.55)820,0000.55% (-0.20)1,120,1000.75%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง