คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AEONTS

บริษัท บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2665-0123, 0-2689-7197
โทรสาร 0-2689-7007
เว๊บไซต์ www.aeon.co.th
ราคาหุ้น 172.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 250,000,000
No. ShareHolder (AEONTS) วันที่ 21/10/19 วันที่ 14/05/19 วันที่ 16/05/18 วันที่ 19/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12%
2บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20%
3บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80%
4นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,017,3104.41% (-1.15)13,892,7865.56% (-0.29)14,631,1195.85% (+0.23)14,040,6085.62%
6นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,119,1001.65% (-0.07)4,294,6001.72% (-0.20)4,791,6001.92% (-0.04)4,906,0001.96%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED3,665,8001.47% (+0.38)2,729,4001.09% (+1.09)0 0
8SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,789,0001.12% (+0.02)2,759,2001.10% 2,759,2001.10% 2,759,2001.10%
9STATE STREET EUROPE LIMITED2,723,4311.09% (+0.53)1,404,1000.56% (+0.56)0 0
10กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว2,708,2001.08% (-0.19)3,174,7001.27% (+1.27)0 (-1.51)3,765,8001.51%
11กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท2,571,8001.03% (-0.27)3,240,3001.30% (+1.30)0 (-1.53)3,817,9001.53%
12BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG2,144,8000.86% (-0.05)2,262,8000.91% (-0.97)4,688,4001.88% (+0.79)2,716,5001.09%
13BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH1,732,4000.69% (-0.29)2,456,6000.98% (+0.44)1,351,8000.54% (-0.64)2,957,5001.18%
14MR. MOTOYA OKADA1,500,0000.60% 1,500,0000.60% 1,500,0000.60% 1,500,0000.60%
15กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ1,448,4000.58% (-0.15)1,835,7000.73% (+0.73)0 (-0.86)2,152,5000.86%
16MR. MASAO MIZUNO1,400,0000.56% 1,400,0000.56% 1,400,0000.56% 1,400,0000.56%
17กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,355,9000.54% (+0.01)1,336,1000.53% (+0.53)0 0
18กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 (-0.76)1,894,9000.76% (+0.76)0 0
19กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.55)1,383,9000.55% (+0.55)0 (-0.62)1,562,2000.62%
20กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.54)1,359,7000.54% (+0.54)0 (-0.56)1,396,6000.56%
21กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 (-1.59)3,974,3001.59% (+1.59)0
22กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 (-1.57)3,923,2001.57% (+1.57)0
23กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 (-1.23)3,074,8001.23% (+1.23)0
24กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.67)1,677,5000.67% (+0.67)0
25นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์0 0 (-0.62)1,552,4000.62% (+0.62)0
26J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 0 (-0.52)1,296,6000.52% (+0.52)0
27นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา0 0 (-0.50)1,260,0000.50% (+0.50)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง