ข้อมูลหุ้น AAV

บริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2562-5700
โทรสาร 0-2562-5705
เว๊บไซต์ http://www.aavplc.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน