ข้อมูล ณ.2024-05-23 16:00:00
เกณฑ์ %
ระดับน้ำ
<=10
น้อยวิกฤต
>10-30
น้อย
>30-70
ปกติ
>70-100
มาก
>100
ล้นตลิ่ง