คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล84,124,250-
3002 นาง ทศพร อังสุวรังษี84,073,085+0.61
3003 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล84,000,000-0.15
3004 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์84,000,000+4.76
3005 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง83,876,832-
3006 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร83,827,199-0.08
3007 นาย วิชา สกุลดีเลิศ83,746,975-
3008 นาย วีระชัย สุธีรชัย83,578,320+0.56
3009 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร83,577,600-
3010 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล83,318,315-0.50
3011 นาย ธวิช จารุวจนะ83,316,047-
3012 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ83,286,432-
3013 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ83,220,000-
3014 นาย พิริยะ ธานีรณานนท์83,200,000+1.92
3015 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม83,033,500-0.91
3016 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ83,000,000+3.61
3017 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ82,863,080+1.20
3018 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)82,713,813+0.45
3019 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด82,657,411+2.33
3020 นาย ใจมั่น ทักราล82,502,560-0.89
3021 กระทรวงอุตสาหกรรม82,500,000+1.82
3022 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล82,460,560-0.89
3023 นาย สามารถ จิระดำรง82,448,288-
3024 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์82,448,000+3.75
3025 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์82,349,579+7.14
3026 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์82,300,752+0.85
3027 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ82,148,332+3.95
3028 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล82,138,339-0.80
3029 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด82,102,465-
3030 นาง ลลนา ธาราสุข82,050,796-2.30
3031 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED81,855,000+1.60
3032 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี81,853,048+0.93
3033 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร81,779,250-0.90
3034 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด81,750,000-
3035 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์81,702,026-0.42
3036 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล81,490,500+1.71
3037 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์81,490,500+1.71
3038 นาย เจริญ มีนสุข81,250,000-1.54
3039 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์81,222,580+0.70
3040 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์81,222,400-0.27
3041 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด81,200,000-
3042 THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.81,121,740-
3043 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์81,092,198-1.44
3044 นาง ธีรดา อำพันวงษ์80,945,225+0.45
3045 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย80,925,130+5.46
3046 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ80,865,335-
3047 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด80,806,400+1.00
3048 นาย พีท ริมชลา80,756,480-
3049 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด80,625,000-
3050 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด80,625,000-
3051 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด80,606,625-
3052 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล80,595,000-
3053 นาย ชีระ ภาณุพงศ์80,540,000-0.07
3054 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์80,502,472+13.36
3055 MR. PETER ERIC DENNIS80,453,916-0.37
3056 MR. HSIAO-WEI LIU80,346,420-2.27
3057 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร80,308,500-0.90
3058 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล80,298,700-0.28
3059 นาย เพชร ไวลิขิต80,283,788-
3060 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช80,260,000+0.02
3061 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ80,201,831-0.94
3062 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด80,188,420+1.06
3063 นาย รชต ลีลาประชากุล80,088,486-
3064 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)80,000,000-
3065 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค79,833,684+0.48
3066 นาย สาระ ล่ำซำ79,804,395+0.61
3067 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์79,761,500-
3068 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ79,719,936-0.52
3069 MR. SHEN, SHYH-YONG79,567,488-0.53
3070 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์79,432,500+0.84
3071 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์79,418,750+1.60
3072 นาย อัครเดช ศรีชวาลา79,402,444+2.70
3073 บริษัท มกรานันท์ จำกัด79,352,000-
3074 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม79,300,236+1.51
3075 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม79,300,226+1.51
3076 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์79,297,166+2.50
3077 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต79,211,444+0.22
3078 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์79,159,400-0.64
3079 ดญ. สิริกร ธนวริทธิ์79,154,600+1.02
3080 ดญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์79,154,600+1.02
3081 CPYI CLT A/C 0182688-100879,141,012-0.53
3082 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา79,122,780+0.83
3083 นาย ธนะ ศิริธนชัย79,116,840+0.76
3084 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม79,116,070-
3085 นาย พรรษา เริงพิทยา78,860,900+1.45
3086 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา78,847,862+0.95
3087 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์78,749,697-
3088 นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์78,690,000+1.64
3089 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)78,639,035-0.28
3090 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์78,624,000+0.89
3091 MR. Trevor John Thompson78,624,000+0.89
3092 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์78,530,400-
3093 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด78,444,840-
3094 นาง วันทนา พจนาลัย78,400,000-0.89
3095 นาย ปริน ชนันทรานนท์78,274,314+2.40
3096 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์78,214,800+2.00
3097 บริษัท วาวา แพค จำกัด78,200,000+11.76
3098 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ78,173,220-0.05
3099 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล78,060,800+2.00
3100 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล78,060,800+2.00
3101 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์78,000,000+1.54
3102 นาย ระบิล โสภณพนิช77,996,280-
3103 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ77,984,251-1.16
3104 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ77,900,000-0.49
3105 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ77,719,170-0.70
3106 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี77,637,200-0.19
3107 นาย ประกิต ประทีปะเสน77,564,800-
3108 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา77,512,594+2.46
3109 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด77,512,448-1.56
3110 นาง วรรณพร พรประภา77,509,658+0.61
3111 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล77,310,373+3.36
3112 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล77,310,373+3.36
3113 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล77,310,373+3.36
3114 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล77,310,254+3.36
3115 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง77,226,012+7.14
3116 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)76,980,000+0.50
3117 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด76,884,000-4.70
3118 น.ส. นันทนา แย้มมนัส76,863,444-1.19
3119 MISS MOEKA TAKEUCHI76,850,000+0.94
3120 NITTO KOGYO CORPORATION76,800,000-1.04
3121 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์76,756,591+1.56
3122 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย76,706,032+0.23
3123 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา76,673,008+0.95
3124 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ76,650,000-
3125 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.76,590,360-2.61
3126 นาย ประเสริฐ เสวีกุล76,581,675+0.90
3127 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล76,539,000-
3128 น.ส. สี แซ่เตีย76,533,796+0.59
3129 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ76,515,215+1.02
3130 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์76,441,052+4.92
3131 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา76,411,368-0.83
3132 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ76,248,696+4.37
3133 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์76,224,465+2.25
3134 นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ76,160,000+0.78
3135 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล76,060,873+3.36
3136 นาย ปัญญา ควรตระกูล75,750,850-
3137 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล75,735,000-
3138 นาย พุทธชาติ รังคสิริ75,728,571-
3139 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์75,560,000-0.50
3140 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร75,409,531-0.05
3141 นาย ปิยะ เตชากูล75,350,000+1.46
3142 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์75,301,427+2.39
3143 นาง ศศพินทุ์ เลาห์เรณู75,260,800+2.59
3144 ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ75,241,464-
3145 น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ75,240,823-
3146 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด75,121,958+0.65
3147 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ75,026,950+1.64
3148 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน75,005,563-
3149 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด75,000,000-0.67
3150 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร74,993,200+0.53
3151 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์74,925,000-
3152 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์74,880,000+3.47
3153 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล74,865,000+2.90
3154 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์74,788,950-
3155 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ74,781,540-0.98
3156 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์74,727,034-0.57
3157 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ74,688,768-0.52
3158 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย74,631,445+0.84
3159 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน74,487,500-
3160 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา74,480,243-0.41
3161 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์74,450,500+0.82
3162 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์74,412,000+2.56
3163 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์74,400,000-
3164 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่74,376,999-1.85
3165 น.ส. นฤพร กาญจนจารี74,318,284+4.42
3166 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ74,308,480-
3167 นาง หัทยา มีนสุข74,278,750-1.54
3168 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด74,200,000-
3169 บริษัท สยามกลการ จำกัด74,174,400-
3170 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล74,164,347-
3171 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย74,080,650-
3172 นาย ธิบดี มังคะลี74,000,000-2.70
3173 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ73,920,768-0.52
3174 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ73,920,768-0.52
3175 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ73,920,000-0.52
3176 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ73,920,000-0.52
3177 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด73,900,260-
3178 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล73,727,164+3.45
3179 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI73,718,000-
3180 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ73,500,000+1.02
3181 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง73,448,314+4.71
3182 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล73,402,045+7.59
3183 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์73,401,551-
3184 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ73,396,960+0.70
3185 นาย วิรัญ ใจยินดี73,357,539+3.10
3186 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร73,313,769-1.92
3187 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์73,236,301-
3188 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข73,174,500+0.99
3189 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา73,064,566+3.34
3190 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา72,939,750-1.54
3191 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่72,782,654-1.85
3192 นาย พิชิต นิ่มกุล72,677,265+0.61
3193 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด72,660,960-
3194 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่72,594,172-1.85
3195 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์72,508,000-
3196 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์72,445,418-0.60
3197 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ72,443,756+0.65
3198 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร72,338,540-
3199 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน72,254,399-0.23
3200 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล72,226,220-
3201 นาย ทินกร อัษฎาธร72,144,140-
3202 MR. CHIH-TSUNG LEE72,090,000+1.12
3203 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์72,081,600-0.83
3204 นาง อัจฉรา งานทวี72,075,740-
3205 นาย ธนากร อัษฎาธร72,068,540-
3206 นาง กันยา หลิมประเสริฐ72,040,000-
3207 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล72,020,000-
3208 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์72,000,000+12.00
3209 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา72,000,000-
3210 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย72,000,000+0.56
3211 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์71,748,522-
3212 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ71,713,164-
3213 นาย วิโรจน์ นูคำดี71,670,772+0.23
3214 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล71,604,000-
3215 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร71,601,464-1.41
3216 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ71,528,172-
3217 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล71,485,332+0.43
3218 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์71,472,574+0.82
3219 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล71,415,000+2.90
3220 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม71,337,588-0.64
3221 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3222 นาย ศักดา เหล่าวิทยางค์กูร71,056,200-
3223 นาย นพดล สันธนะพานิช71,040,000+0.68
3224 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม71,000,000+0.70
3225 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ70,885,836+0.39
3226 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์70,873,980-
3227 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล70,861,248-0.58
3228 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร70,847,000+3.45
3229 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR70,837,976+0.71
3230 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร70,780,000+1.50
3231 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย70,731,413+5.70
3232 นาย มารชัย กองบุญมา70,696,720+0.72
3233 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว70,687,500-1.54
3234 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา70,615,707+1.54
3235 บริษัท นราภรณ์ จำกัด70,593,972-
3236 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์70,559,310+0.82
3237 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ70,529,580+0.51
3238 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร70,400,000-
3239 นาย บงการ กาญจนาหาร70,399,631+1.57
3240 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร70,352,564-
3241 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ70,352,564-
3242 นาง สุมพร ไกรฤกษ์70,255,815+0.74
3243 MR. CHUNGSIK HONG70,247,520+0.79
3244 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์70,186,684-13.16
3245 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร70,173,751-2.94
3246 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ70,172,395-
3247 นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณ70,105,563-2.65
3248 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์70,086,400-0.78
3249 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์70,060,800-0.53
3250 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร70,059,465+4.58
3251 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล70,038,881+5.88
3252 นาย อภิรัช เมืองเกษม70,038,000-
3253 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์69,925,000-
3254 นาย จักรธร ฉันทโรจน์69,900,000+0.43
3255 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ69,870,000-
3256 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์69,849,000+1.71
3257 BANQUE CANTONALE VAUDOISE69,820,905+0.61
3258 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล69,767,796+3.36
3259 นาย สาทิส ตัตวธร69,751,101+0.56
3260 บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด69,685,350-
3261 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ69,579,366+0.50
3262 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์69,513,510+0.61
3263 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.69,482,850-1.00
3264 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์69,310,080-0.79
3265 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์69,269,200-
3266 MRS. LUCINDA CHEN69,252,175-0.55
3267 นาย นรากร ราชพลสิทธิ์69,218,802+3.00
3268 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)69,200,000+3.47
3269 นาง นิรมล ณ สงขลา69,200,000+3.47
3270 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์69,145,692+0.76
3271 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ69,133,082-1.56
3272 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)69,086,300-
3273 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3274 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม69,000,000-
3275 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ68,962,017+1.51
3276 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited68,926,000-1.92
3277 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม68,864,000+0.78
3278 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)68,847,450-
3279 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด68,805,000+0.72
3280 MR. SUPOL WATTANAVEKIN68,738,220+1.23
3281 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์68,736,049+0.09
3282 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย68,711,592-
3283 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์68,696,550+0.26
3284 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด68,609,450-
3285 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล68,580,400+5.10
3286 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา68,573,055+1.33
3287 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์68,568,000-
3288 นาย บรรยง อนรรฆธรรม68,549,744+3.18
3289 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ68,528,000-
3290 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์68,400,000-13.16
3291 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์68,396,093+0.85
3292 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร68,387,248+2.59
3293 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล68,387,246-4.62
3294 นาย นคร หาญไกรวิไลย์68,314,278-
3295 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด68,155,000-
3296 นาย อุทัย อัษฎาธร68,090,400-
3297 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์68,042,732+0.62
3298 นาย ยุตติ ล่ำซำ68,015,640+0.61
3299 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ67,845,938+0.61
3300 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด67,798,000-
3301 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์67,787,424-0.59
3302 นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์67,773,090-2.27
3303 นาง มาลี วรปัญญา67,705,645+0.84
3304 นาย พิศาล รัชกิจประการ67,670,000+1.98
3305 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี67,646,666-
3306 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์67,600,330+0.84
3307 นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์67,600,000-
3308 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์67,598,520-
3309 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์67,574,319+0.97
3310 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา67,550,000-
3311 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ67,514,220-1.75
3312 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ67,514,062+2.12
3313 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์67,499,730-
3314 นาย ทศพร จิตตวีระ67,499,190-
3315 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์67,380,662+0.53
3316 นาย สมชัย ส่งวัฒนา67,158,000-1.71
3317 บริษัท เอไอเอ จำกัด67,125,000+3.35
3318 นาย พิพัฒน์ รตเวสสนันท์67,051,000+0.22
3319 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ67,000,000+3.73
3320 นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์66,960,000-
3321 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์66,906,419+0.78
3322 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร66,885,766+1.09
3323 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร66,772,200+6.06
3324 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์66,749,562+0.76
3325 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)66,697,120-
3326 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์66,539,412-0.48
3327 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล66,480,800-
3328 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์66,435,000+0.97
3329 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร66,361,106+3.45
3330 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล66,350,473+3.36
3331 นาย พรเทพ ไกรศักดาวัฒน์66,300,000-
3332 นาย สมชัย ครุจิตร65,973,259+0.88
3333 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล65,966,393+0.61
3334 นาย นที รงครัตนะกุล65,936,900+0.02
3335 นาย อภิชัย เอกมั่น65,933,200+1.16
3336 นาย นุชา วัฒโนภาส65,894,448+0.74
3337 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ65,815,967+2.82
3338 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร65,762,400+0.53
3339 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร65,578,953+6.06
3340 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว65,552,000-
3341 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์65,526,072+0.18
3342 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR65,436,800+1.82
3343 การเคหะแห่งชาติ65,400,000-
3344 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด65,308,254-2.94
3345 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว65,268,000+1.02
3346 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์65,227,734+3.52
3347 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด65,196,360-2.94
3348 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์65,166,998+0.40
3349 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์65,151,393+0.61
3350 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ65,107,335-
3351 นาย ธราธร รัตนศรีทอง65,104,511+0.76
3352 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค65,050,800-
3353 น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์65,035,520+0.78
3354 MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN65,030,904+1.94
3355 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์65,024,796-
3356 นาย วิเชียร เศวตวาณิช65,021,450-
3357 นาย สุภาพ วงษ์จินดา64,979,200-0.57
3358 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์64,948,500+0.65
3359 น.ส. จินตนา มีมะโน64,923,483-
3360 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ64,880,000-
3361 นาย วสันต์ นันทขว้าง64,843,200+0.88
3362 นาย ประเสริฐ เสถียรถิระกุล64,800,000-
3363 มหาวิทยาลัยศรีปทุม64,731,000+0.09
3364 นาง นพวรรณ จงวัฒนา64,717,689-
3365 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ64,705,875+0.51
3366 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์64,634,700-
3367 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย64,570,000+2.34
3368 น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
3369 RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN64,304,452+0.13
3370 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา64,249,153-0.31
3371 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์64,220,000-
3372 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์64,220,000-
3373 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์64,145,688+3.77
3374 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย64,122,125-4.62
3375 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว64,104,267-3.29
3376 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี64,087,400+0.91
3377 MR. CHIEN-HUNG LEE64,080,000+1.12
3378 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย63,991,445-0.90
3379 นาย ศิวะ งานทวี63,914,705-0.20
3380 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์63,895,772+2.05
3381 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู63,796,140-0.68
3382 PJ Spring Investment Limited63,703,923+0.71
3383 นาย สมชาย เตียทะสินธ์63,703,275-0.49
3384 นาย เศกสรร เศรษฐสกล63,655,336-3.82
3385 นาย สันติ โกศลวิบูลย์พงศ์63,650,000+0.53
3386 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์63,630,966-
3387 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์63,433,500-1.54
3388 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ63,359,082+0.40
3389 San-Ei Gen F.F.I. Inc.63,300,000+5.21
3390 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด63,231,600+1.45
3391 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร63,113,292+0.53
3392 JP MORGAN SECURITIES PLC63,035,500-0.64
3393 น.ส. อริสรา โตวัน63,000,000-
3394 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์63,000,000-1.79
3395 น.ส. อสมา โตวัน63,000,000-
3396 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ62,949,000-
3397 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา62,880,000+1.53
3398 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม62,804,250-0.35
3399 นาย สกล งามเลิศชัย62,762,645+0.43
3400 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง62,709,504-2.27
3401 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ62,706,400+1.94
3402 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล62,694,742+0.77
3403 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล62,668,886+0.25
3404 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล62,615,901-
3405 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)62,470,693-0.64
3406 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์62,444,200+1.54
3407 นาย สันติ ดวงภานุมาส62,250,000+0.60
3408 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล62,225,255+1.46
3409 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล62,178,565+1.57
3410 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย62,100,000+1.45
3411 นาย ธราธร ยวงบัณฑิต62,082,750+0.17
3412 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์61,986,070-0.96
3413 นาย ทนง พิทยะ61,946,395+0.84
3414 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร61,886,628-2.70
3415 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์61,873,576-13.16
3416 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา61,857,980-0.37
3417 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด61,838,857-0.98
3418 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ61,800,000+1.94
3419 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์61,788,433+0.97
3420 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์61,774,330+0.40
3421 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์61,716,400+0.86
3422 น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์61,701,094+5.35
3423 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์61,674,000-
3424 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์61,559,772-13.16
3425 นาย วงศกร เทพเจริญ61,482,720-
3426 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี61,479,330+16.67
3427 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์61,432,289-
3428 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์61,246,500+1.05
3429 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล61,227,648-
3430 นาย สมชัย สวัสดีผล61,200,000+0.49
3431 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)61,162,500-2.86
3432 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)61,000,000+0.82
3433 นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์60,946,050-
3434 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช60,803,318-0.99
3435 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล60,800,000-13.16
3436 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์60,800,000-13.16
3437 นาย ธนัท ตาตะยานนท์60,758,943+1.41
3438 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์60,747,051+0.48
3439 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ60,728,250+0.61
3440 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน60,671,500+3.00
3441 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา60,625,756-0.38
3442 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล60,532,046+1.59
3443 นาย อุดม จิระสิริกุล60,506,250+1.33
3444 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์60,440,578-0.68
3445 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม60,419,275-
3446 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์60,384,000+0.52
3447 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C60,363,681-1.29
3448 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ60,339,167-
3449 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช60,224,766+0.54
3450 น.ส. นพพร ชาญณรงค์60,208,972+0.88
3451 น.ส. สิรี คูวุฒยากร60,180,000-0.85
3452 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์60,000,000+12.00
3453 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์60,000,000+3.33
3454 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล59,974,987-
3455 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง59,966,935-0.64
3456 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์59,928,000+0.76
3457 SMK Holding Limited59,880,660-
3458 นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล59,839,760+5.00
3459 MR. TAI CHONG YIH59,782,573-2.56
3460 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ59,708,886-0.57
3461 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.59,667,850-0.64
3462 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค59,640,000+0.48
3463 นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ59,631,900-
3464 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง59,526,274+0.59
3465 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์59,464,878-
3466 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ59,424,120+0.39
3467 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส59,400,000-1.01
3468 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)59,346,100-0.91
3469 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง59,332,689+1.71
3470 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล59,280,000-
3471 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล59,280,000-
3472 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา59,077,817-
3473 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ59,040,000+1.63
3474 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร59,018,940-2.63
3475 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์59,005,500-
3476 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช59,000,000-0.85
3477 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช59,000,000-0.85
3478 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์58,959,118-0.49
3479 นาย สุกิจ จรัญวาศน์58,951,696+0.36
3480 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร58,950,000+0.76
3481 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด58,946,400-
3482 นาย กิตติพล บุลนิม58,925,904+1.80
3483 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน58,875,000-0.64
3484 นาง อรทัย ทองมีอาคม58,875,000-0.64
3485 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน58,875,000-0.64
3486 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน58,875,000-0.64
3487 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน58,875,000-0.64
3488 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช58,851,278+0.34
3489 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด58,609,200+5.33
3490 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์58,567,500+1.46
3491 นาง มัลลิกา อินทุสุต58,522,500-
3492 นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์58,489,474+0.09
3493 น.ส. วรางคณา เตไชยา58,402,765+1.37
3494 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์58,329,831+2.21
3495 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์58,315,138+0.09
3496 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์58,230,600+4.37
3497 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย58,212,378+0.53
3498 นาย เจริญ เจริญกิจ58,080,000+1.82
3499 นาง เมธ์วดี นวพันธ์57,995,388-
3500 นาย ภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์57,989,450+0.44