คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 07/08/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ79,040,540-
3002 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต78,970,976-
3003 นาย พรรษา เริงพิทยา78,949,050-
3004 น.ส. สุพัฒนา พรประภา78,933,358-
3005 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ78,650,000-
3006 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล78,637,788-
3007 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี78,625,293-
3008 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์78,600,000-
3009 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล78,390,928-
3010 ด.ญ. สิริกร ธนวริทธิ์78,351,000-
3011 ด.ญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์78,351,000-
3012 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด78,341,468-
3013 นาย ดิเรก ตาครู78,228,396-
3014 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด78,210,000-
3015 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม78,104,755-
3016 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม78,104,746-
3017 บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด78,045,000-
3018 กระทรวงอุตสาหกรรม78,000,000-
3019 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์78,000,000-
3020 นาง จิรฐา วัธนเวคิน77,999,998-
3021 นาย ใจมั่น ทักราล77,961,332-
3022 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ77,940,224-
3023 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์77,867,750-
3024 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.77,837,760-
3025 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ77,714,797-
3026 นาง หัทยา มีนสุข77,707,000-
3027 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์77,542,000-
3028 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม77,500,000-
3029 นาย อนุชา อาวีลาสกุล77,361,400-
3030 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ77,295,983-
3031 นาย ธวิช จารุวจนะ77,201,107-
3032 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์77,147,195-
3033 นาย พิศาล รัชกิจประการ77,050,000-
3034 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด76,984,676-
3035 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย76,940,205-
3036 นาย สมชัย ส่งวัฒนา76,916,000-
3037 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด76,700,000-
3038 นาง มุทิตา ฤทธิเดช76,690,086-
3039 นาย อรรณพ เฉลิมทรัพยากร76,686,960-
3040 น.ส. ศุภริดา สุรกิตติดำรง76,686,960-
3041 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์76,672,800-
3042 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์76,588,266-
3043 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร76,450,912-
3044 นาย พีท ริมชลา76,414,200-
3045 นาย กำธร ศิลาอ่อน76,409,520-
3046 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์76,401,551-
3047 นาย ประกิต ประทีปะเสน76,352,850-
3048 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา76,306,200-
3049 MRS. LUCINDA CHEN76,257,525-
3050 นาย นพ จรัญวาศน์76,212,880-
3051 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ76,207,570-
3052 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด76,091,767-
3053 น.ส. อรนุช ไชยกุล76,075,000-
3054 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี76,067,184-
3055 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์75,943,684-
3056 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์75,908,571-
3057 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย75,885,755-
3058 นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์75,846,195-
3059 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร75,791,000-
3060 นาย ปวิช ชัยธรรมกร75,641,490-
3061 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์75,600,000-
3062 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)75,600,000-
3063 นาง นิรมล ณ สงขลา75,600,000-
3064 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร75,350,000-
3065 นาย น้ำ ชลสายพันธ์75,301,197-
3066 นาง พจนา มาโนช75,216,227-
3067 Element Capital Mauritius Ltd.75,072,000-
3068 MISS JUNRI SUGIURA74,973,700-
3069 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ74,964,288-
3070 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี74,839,587-
3071 บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด74,722,502-
3072 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร74,644,492-
3073 MR. CHIH-TSUNG LEE74,520,000-
3074 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี74,479,363-
3075 น.ส. รัชนี จงวัฒนา74,472,926-
3076 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ74,429,150-
3077 น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี74,285,705-
3078 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล74,262,911-
3079 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด74,012,500-
3080 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ74,000,000-
3081 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา73,984,758-
3082 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว73,950,000-
3083 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ73,916,020-
3084 SMK Holding Limited73,852,814-
3085 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์73,804,796-
3086 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์73,800,000-
3087 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล73,788,000-
3088 นาย วรัญญู ศิลา73,710,000-
3089 นาย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์73,678,694-
3090 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล73,625,500-
3091 บริษัท เนแอ็ค จำกัด73,619,777-
3092 นาย ธนาธิป วิวัฒนกิจเจริญ73,603,312-
3093 บริษัท มกรานันท์ จำกัด73,528,000-
3094 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.73,500,000-
3095 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์73,413,830-
3096 น.ส. แอน มาลีนนท์73,413,830-
3097 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล73,410,313-
3098 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ73,379,624-
3099 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์73,227,095-
3100 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช73,218,390-
3101 นาย สมชัย ครุจิตร73,207,169-
3102 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม73,204,890-
3103 BANQUE CANTONALE VAUDOISE72,994,583-
3104 นาย พิชิต นิ่มกุล72,950,063-
3105 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์72,945,308-
3106 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด72,906,989-
3107 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม72,787,200-
3108 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์72,673,215-
3109 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์72,658,750-
3110 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม72,600,000-
3111 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร72,579,336-
3112 นาย บุญไชย ตันชัชวาล72,562,640-
3113 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร72,465,634-
3114 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี72,418,158-
3115 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์72,360,366-
3116 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล72,211,200-
3117 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์72,206,400-
3118 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์72,141,000-
3119 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย71,978,845-
3120 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์71,966,666-
3121 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI71,920,000-
3122 นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร71,766,000-
3123 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล71,733,600-
3124 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ71,682,992-
3125 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน71,459,252-
3126 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ71,373,660-
3127 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3128 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์71,298,000-
3129 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง71,296,866-
3130 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์71,277,470-
3131 นาย วิทยา จักรเพ็ชร71,120,000-
3132 นาย ยุตติ ล่ำซำ71,107,260-
3133 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค71,089,995-
3134 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ70,929,844-
3135 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล70,928,671-
3136 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร70,858,452-
3137 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)70,822,440-
3138 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม70,778,125-
3139 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ70,748,928-
3140 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร70,676,162-
3141 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย70,568,608-
3142 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร70,485,680-
3143 น.ส. คาริน คิ70,352,800-
3144 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์70,266,000-
3145 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล70,265,113-
3146 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด70,206,750-
3147 นาย นคร หาญไกรวิไลย์70,037,494-
3148 MR. SUKIT TANGMANENIMIT70,010,000-
3149 นาง พรทิพย์ เฮมบรี70,000,000-
3150 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ70,000,000-
3151 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง69,951,600-
3152 MR. CHI WEI KUO69,937,845-
3153 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์69,933,240-
3154 นาย รักสนิท พรประภา69,930,000-
3155 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)69,900,000-
3156 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ69,859,700-
3157 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์69,854,400-
3158 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร69,763,056-
3159 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด69,761,832-
3160 นาย เสถียร พรยืนยง69,634,326-
3161 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ69,630,000-
3162 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์69,627,500-
3163 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์69,597,632-
3164 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร69,584,042-
3165 นาย วิชา สกุลดีเลิศ69,578,565-
3166 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย69,550,000-
3167 MR. Trevor John Thompson69,498,000-
3168 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์69,498,000-
3169 นาย สมยศ สุธีรพรชัย69,479,680-
3170 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี69,442,979-
3171 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)69,440,384-
3172 นาย อมร มีมะโน69,436,623-
3173 นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ69,415,236-
3174 บริษัท สยามกลการ จำกัด69,286,000-
3175 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง69,262,517-
3176 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ69,159,360-
3177 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)69,086,300-
3178 บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด69,074,075-
3179 นาง มาลี วรปัญญา69,027,475-
3180 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์69,013,849-
3181 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3182 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล69,000,000-
3183 MR. TAI CHONG YIH68,979,892-
3184 MR. LA STEPHANE68,904,000-
3185 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)68,847,450-
3186 น.ส. ปราชญา กรรณสูต68,815,345-
3187 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์68,813,360-
3188 นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์68,805,125-
3189 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์68,800,000-
3190 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร68,795,600-
3191 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ68,762,148-
3192 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์68,736,470-
3193 นาย นที รงครัตนะกุล68,641,580-
3194 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)68,583,689-
3195 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์68,580,400-
3196 นาย ชีระ ภาณุพงศ์68,540,000-
3197 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ68,540,000-
3198 นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์68,520,789-
3199 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี68,507,928-
3200 นาย วันชนะ แพรรังสี68,507,208-
3201 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์68,500,000-
3202 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ68,499,750-
3203 นาย พุทธชาติ รังคสิริ68,485,714-
3204 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ68,397,440-
3205 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์68,380,591-
3206 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด68,326,968-
3207 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์68,288,220-
3208 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์68,062,900-
3209 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี68,062,666-
3210 นาย ไนยวน ชิ68,000,000-
3211 บริษัท นราภรณ์ จำกัด67,985,399-
3212 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี67,923,170-
3213 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ67,922,389-
3214 นาย บุญชัย พนาสกุลการ67,864,000-
3215 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล67,656,027-
3216 นาง จินตนา บุญรัตน์67,584,440-
3217 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์67,584,005-
3218 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม67,579,246-
3219 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร67,576,194-
3220 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร67,566,194-
3221 นาย ขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช67,462,950-
3222 น.ส. วนิดา ดาราฉาย67,411,596-
3223 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์67,385,950-
3224 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน67,384,677-
3225 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์67,354,500-
3226 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย67,329,200-
3227 น.ส. สิรี คูวุฒยากร67,320,000-
3228 นาย อรณพ จันทรประภา67,318,387-
3229 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์67,298,013-
3230 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม67,283,700-
3231 น.ส. สี แซ่เตีย67,278,049-
3232 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.67,212,909-
3233 MR. LIEN HOCK LOONG67,209,800-
3234 MR. LIM MENG PUI67,209,800-
3235 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์67,109,760-
3236 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์67,066,666-
3237 นาย พรวิช ศิลาอ่อน67,032,400-
3238 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล66,951,360-
3239 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล66,951,360-
3240 นาง สุลัย เลิศศุภกุล66,933,000-
3241 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด66,927,925-
3242 นาย ระบิล กลั่นสกุล66,891,413-
3243 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์66,879,535-
3244 นาย วีระชัย สุธีรชัย66,862,656-
3245 นาย ระวิ เกษมศานติ์66,771,000-
3246 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์66,741,014-
3247 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล66,720,000-
3248 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์66,664,973-
3249 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร66,559,108-
3250 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ66,543,940-
3251 นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์66,500,000-
3252 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร66,462,000-
3253 นาย จุมภฎ ชูวงษ์66,420,000-
3254 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์66,382,350-
3255 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย66,381,385-
3256 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์66,361,200-
3257 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล66,240,000-
3258 MR. CHIEN-HUNG LEE66,240,000-
3259 นาย เมธี วิธวาศิริ66,080,000-
3260 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์66,024,000-
3261 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช66,000,000-
3262 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช66,000,000-
3263 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์65,988,889-
3264 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ65,866,500-
3265 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง65,833,560-
3266 MRS. YOKO KI65,813,095-
3267 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์65,773,050-
3268 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด65,751,400-
3269 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล65,670,000-
3270 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์65,650,000-
3271 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร65,619,320-
3272 นาย สุกิจ จรัญวาศน์65,588,309-
3273 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย65,554,667-
3274 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)65,541,936-
3275 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล65,520,000-
3276 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ65,507,340-
3277 นาย วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ65,284,800-
3278 นาย พิพัฒน์ รตเวสสนันท์65,229,100-
3279 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์65,221,000-
3280 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน65,098,695-
3281 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส65,000,000-
3282 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด65,000,000-
3283 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ64,971,200-
3284 นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา64,816,555-
3285 นาย สุเทพ จิระสิริกุล64,724,000-
3286 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ64,688,350-
3287 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู64,658,250-
3288 นาย ปิยชัย กรรณสูต64,524,443-
3289 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด64,458,800-
3290 น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
3291 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์64,370,149-
3292 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์64,328,505-
3293 นาย ปรีชา อภินันท์กูล64,170,000-
3294 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช64,160,000-
3295 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์64,145,130-
3296 นาย ธนะ ศิริธนชัย64,132,590-
3297 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ64,092,110-
3298 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด64,066,000-
3299 นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆี64,027,860-
3300 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช64,020,000-
3301 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช64,020,000-
3302 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์64,001,768-
3303 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด63,985,000-
3304 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด63,983,883-
3305 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร63,981,950-
3306 นาย ทักษะ บุษยโภคะ63,940,820-
3307 บริษัท เขาใหญ่ ดอท คอม จำกัด63,918,720-
3308 นาย ศิวะ งานทวี63,849,883-
3309 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.63,848,400-
3310 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร63,844,000-
3311 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร63,784,710-
3312 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ63,756,680-
3313 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล63,678,000-
3314 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล63,584,792-
3315 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร63,562,542-
3316 น.ส. แคทรียา บีเวอร์63,518,068-
3317 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ63,473,112-
3318 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี63,462,060-
3319 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)63,454,660-
3320 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล63,445,536-
3321 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม63,397,250-
3322 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ63,375,000-
3323 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด63,317,233-
3324 นาย สญชัย อัศวเลิศพลากร63,315,720-
3325 นาย กำธร ลีลาธีระกุล63,268,480-
3326 นาย นุชา สีบุญเรือง63,256,320-
3327 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์63,198,630-
3328 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร63,103,500-
3329 นาย เกริก ลีเกษม63,062,739-
3330 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์63,020,000-
3331 นาง วันทนา พจนาลัย63,000,000-
3332 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์62,949,510-
3333 น.ส. ยุวดี วชิรปภา62,924,389-
3334 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม62,906,220-
3335 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร62,891,241-
3336 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา62,832,312-
3337 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย62,792,475-
3338 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด62,586,178-
3339 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์62,561,522-
3340 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์62,496,000-
3341 นาง นพวรรณ จงวัฒนา62,490,125-
3342 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์62,470,080-
3343 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์62,401,500-
3344 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร62,324,639-
3345 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล62,256,978-
3346 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์62,161,427-
3347 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ62,072,400-
3348 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์62,022,247-
3349 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ62,014,992-
3350 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์62,000,000-
3351 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์61,960,734-
3352 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ61,960,500-
3353 นาง อรทัย แซ่ตั้ง61,924,749-
3354 นาย ปัญญา ควรตระกูล61,836,400-
3355 การเคหะแห่งชาติ61,800,000-
3356 น.ส. ปาลิตา คูสกุล61,760,000-
3357 น.ส. อริสรา โตวัน61,710,000-
3358 น.ส. อสมา โตวัน61,710,000-
3359 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล61,710,000-
3360 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)61,692,593-
3361 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.61,682,040-
3362 นาง ทศพร อังสุวรังษี61,676,010-
3363 นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย61,630,664-
3364 นาย อุดม จิระสิริกุล61,606,600-
3365 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์61,600,000-
3366 นาย สาทิส ตัตวธร61,597,720-
3367 MR. TSAI MING-YU61,570,530-
3368 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร61,527,822-
3369 นาย กัมพล วัชระนิมิต61,520,500-
3370 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด61,511,292-
3371 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์61,500,568-
3372 MR. SAU KWENG TAN61,500,000-
3373 MISS MOEKA TAKEUCHI61,480,000-
3374 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์61,449,137-
3375 น.ส. อานา นิธิรักษา61,414,500-
3376 นาง ธัญธร ภูมิอริยพงศ์61,327,179-
3377 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)61,200,000-
3378 นาย ทนง พิทยะ61,102,805-
3379 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์61,050,000-
3380 นาย เพชร ไวลิขิต61,046,750-
3381 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา60,908,538-
3382 นาย เฟิม หงสนันทน์60,905,420-
3383 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์60,816,600-
3384 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม60,806,700-
3385 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์60,780,900-
3386 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร60,742,020-
3387 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล60,740,065-
3388 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ60,723,975-
3389 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร60,723,160-
3390 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์60,669,584-
3391 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน60,643,465-
3392 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ60,600,000-
3393 นาย นิสิต เพชรน้อย60,543,000-
3394 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล60,541,000-
3395 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล60,469,650-
3396 MR. LAN, MU-CHIOU60,437,517-
3397 MR. KUO-CHAN TSENG60,305,598-
3398 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) -ตราสารทุน โดย บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด60,252,770-
3399 นาย ปริน ชนันทรานนท์60,217,399-
3400 บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด60,140,000-
3401 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง60,057,583-
3402 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส60,056,815-
3403 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A60,047,000-
3404 น.ส. วันเพ็ญ ก้านบัว59,760,000-
3405 นาย สันติ ดวงภานุมาส59,711,000-
3406 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์59,680,768-
3407 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์59,631,390-
3408 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ59,581,155-
3409 น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต59,568,000-
3410 USE Electronics Co., Ltd.59,560,801-
3411 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ59,521,000-
3412 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม59,386,984-
3413 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์59,373,120-
3414 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ59,357,580-
3415 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์59,354,991-
3416 น.ส. วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา59,350,042-
3417 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์59,261,187-
3418 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์59,232,561-
3419 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย59,080,000-
3420 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์59,057,670-
3421 นาง ธีรดา อำพันวงษ์59,057,224-
3422 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด59,021,872-
3423 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ58,941,332-
3424 นาย ธงชัย ศรีสันต์58,938,378-
3425 นาย วิบูลย์ อาภรณ์วิรัตน์58,862,800-
3426 นาย วัชริวัติ เอี๊ยวศิวิกูล58,805,978-
3427 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต58,723,932-
3428 MR. TAN TGOW LIM58,716,969-
3429 PJ Spring Investment Limited58,698,615-
3430 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์58,615,682-
3431 นาย สุวรรณ พรมีไชย58,608,711-
3432 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited58,587,100-
3433 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์58,571,148-
3434 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH58,570,200-
3435 นาย เพทาย มณีไพโรจน์58,488,100-
3436 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช58,469,152-
3437 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล58,423,148-
3438 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์58,387,500-
3439 นาย สามารถ จิระดำรง58,345,689-
3440 นางสาว มาลัย อุดมนิติรัตน์58,335,720-
3441 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ58,321,776-
3442 มหาวิทยาลัยศรีปทุม58,293,000-
3443 นาย นิติ เนื่องจำนงค์58,259,610-
3444 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล58,245,000-
3445 นาย บรรยง อนรรฆธรรม58,152,782-
3446 นาย กร เสรีโรจนสิริ58,128,000-
3447 บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด58,080,000-
3448 นาย ไชยา อุปัติศฤงค์57,999,994-
3449 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร57,971,200-
3450 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ57,961,596-
3451 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์57,955,033-
3452 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์57,915,000-
3453 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์57,913,350-
3454 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร57,839,200-
3455 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร57,753,850-
3456 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต57,750,750-
3457 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์57,719,313-
3458 นาย สกล งามเลิศชัย57,703,625-
3459 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน57,666,594-
3460 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์57,627,357-
3461 นาย ทินกร อัษฎาธร57,605,350-
3462 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย57,600,000-
3463 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์57,587,198-
3464 นาง อัจฉรา งานทวี57,553,100-
3465 นาย ธนากร อัษฎาธร57,547,600-
3466 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์57,544,795-
3467 นาย คุณา เทวอักษร57,449,040-
3468 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ57,365,596-
3469 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ57,365,596-
3470 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ57,365,000-
3471 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ57,365,000-
3472 นาย ชวลิต หวังธำรง57,358,338-
3473 นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ57,316,329-
3474 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์57,265,028-
3475 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล57,223,960-
3476 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)57,188,060-
3477 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์57,128,476-
3478 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล57,120,000-
3479 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี57,062,011-
3480 นาง ตง เฉิน57,000,000-
3481 นาง ศิริญา เทพเจริญ56,958,665-
3482 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์56,956,654-
3483 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ56,946,219-
3484 นาย วิกร ศรีวิกรม์56,925,000-
3485 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร56,877,100-
3486 นาย นุชา วัฒโนภาส56,688,606-
3487 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา56,671,765-
3488 กองทุนเปิด พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้56,646,574-
3489 นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์56,610,000-
3490 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล56,504,420-
3491 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช56,497,080-
3492 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์56,469,833-
3493 นาย สมชาย เตียทะสินธ์56,444,400-
3494 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์56,412,934-
3495 นาย เศกสรร เศรษฐสกล56,383,276-
3496 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว56,277,000-
3497 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์56,250,000-
3498 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร56,196,000-
3499 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร56,133,979-
3500 นาย ธนัท ตาตะยานนท์56,122,719-