คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
751 Toray Industries, Inc.1,301,112,350-0.50
752 นาย เชาว์ การะ1,299,800,850+0.50
753 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,293,516,410-
754 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา1,292,092,479+11.11
755 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,288,426,600-0.14
756 นาย อดิศร จ.จิตต์เจริญชัย1,284,000,000+4.67
757 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,280,176,000-2.02
758 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1,278,492,375+0.84
759 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,276,925,353-
760 นาย จิตติพร จันทรัช1,276,319,054-1.17
761 บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,274,857,400+1.72
762 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG09001217521,272,796,270+2.33
763 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,271,787,543-0.65
764 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,271,250,000-0.88
765 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,271,250,000-0.88
766 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,271,250,000-0.88
767 Prime Road Tech Inter Limited1,266,297,347+3.95
768 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,259,821,209-
769 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,258,273,181-0.82
770 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์1,248,892,360-1.57
771 นาย กมล โอภาสกิตติ1,247,740,664+2.29
772 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,246,300,000-0.83
773 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,245,042,600-1.44
774 นาง ถนอมศรี สุดโต1,240,676,608-
775 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ1,239,036,854-0.84
776 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,238,300,210-0.29
777 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,237,256,000-
778 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,232,096,767-0.56
779 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,230,920,000-2.50
780 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited1,230,331,628-2.26
781 น.ส. แคทรียา บีเวอร์1,223,322,100-1.65
782 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,222,266,760-0.70
783 นาย เนตร จรัญวาศน์1,218,927,459-0.80
784 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,214,952,500-0.84
785 นาย วรุฒ บูลกุล1,214,793,966-1.39
786 บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จำกัด1,208,180,800+0.54
787 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด1,200,000,000-
788 POSCO, LTD.1,196,077,654-0.84
789 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,195,955,000-1.05
790 นาย วิเชียร ชัยสถาพร1,195,200,000-1.81
791 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,194,634,170+0.62
792 นาง มาทินี วันดีภิรมย์1,194,206,800+4.66
793 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,188,170,725+4.66
794 นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล1,181,505,349-0.56
795 DP Partners Limited1,181,463,738-1.50
796 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,181,205,594+3.11
797 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,176,498,251+1.60
798 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,175,918,349-1.23
799 นาย กำธร ตติยกวี1,175,882,981-0.49
800 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH1,174,807,823-1.02
801 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,174,020,000-
802 นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,173,563,397-0.62
803 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,173,000,051-
804 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,173,000,000-
805 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,173,000,000-
806 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,173,000,000-
807 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด1,171,037,808+1.16
808 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,167,737,100-1.33
809 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,163,610,000-5.00
810 นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ1,162,000,000+2.29
811 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,158,265,946-0.71
812 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,152,745,080+1.18
813 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร1,151,238,750+0.12
814 LION CORPORATION1,144,933,310-
815 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED1,142,866,150+0.65
816 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์1,140,640,000-4.38
817 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,140,000,000-0.88
818 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,138,376,606+0.83
819 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,132,050,180+5.69
820 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,131,842,713+0.12
821 NIPPON STEEL CORPORATION1,130,088,408+5.21
822 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด1,129,714,063+1.62
823 SURYA KIRAN INVESTMENTS PTE LIMITED1,121,387,475-0.51
824 น.ส. นงค์นภา ทองมี1,121,200,800+2.50
825 PT SOLE CO.,LTD1,120,000,000-0.89
826 บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด1,117,920,000-
827 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์1,112,330,100+0.67
828 MR. YEAP SWEE CHUAN1,106,599,140-0.44
829 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม1,101,564,750+1.03
830 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล1,100,252,034-1.05
831 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์1,099,408,683+5.61
832 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด1,098,764,783-0.57
833 บริษัท วายพี อินเตอร์ จำกัด1,098,702,975+0.36
834 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)1,098,210,075-0.47
835 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,097,512,000+1.23
836 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,097,250,231+0.58
837 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,096,500,000+0.78
838 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,096,500,000+0.78
839 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,096,500,000+0.78
840 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์1,096,410,946+2.17
841 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,095,673,689-0.43
842 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,091,791,122+0.16
843 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,091,387,880+0.01
844 นาง ยุวเรศ ชูสกุล1,089,826,000+1.23
845 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด1,088,873,875-0.72
846 น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย1,087,204,800-0.61
847 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)1,081,564,830+0.51
848 WHOLTON COMPANY LIMITED1,080,577,875-0.51
849 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์1,080,000,000-
850 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,077,789,972+0.36
851 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,072,377,363-0.68
852 Unity I. Capital Limited1,069,373,060-2.00
853 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,069,080,000+2.97
854 นาย ชัชชวี วัฒนสุข1,067,702,908-0.70
855 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย1,067,168,652+0.32
856 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,065,642,789+1.95
857 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION1,062,351,654+17.15
858 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,059,610,530-0.79
859 นาย วสันต์ จาวลา1,059,104,998+1.45
860 ONEIDA SERVICES LIMITED1,053,000,000-0.51
861 นาย ทวีลาภ แจ่มใส1,051,995,000-0.78
862 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล1,051,031,508-2.91
863 Kyocera Corporation1,047,750,000-0.61
864 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,046,789,531+3.67
865 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด1,041,360,500-
866 PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD.1,039,265,660-1.65
867 นาย กิตติพล ทวนทอง1,038,523,200-1.12
868 นาง อมร พุฒิพิริยะ1,037,276,422-1.42
869 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,036,851,094-6.90
870 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,035,946,340-0.12
871 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,035,154,095-3.30
872 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ1,033,900,000-1.42
873 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์1,027,094,250+1.03
874 นาง กิตติธรา แสงทวีป1,025,977,267-
875 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)1,023,668,925-1.41
876 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,023,467,400-0.44
877 นาง สุวิมล อธิกิจ1,021,959,540-1.67
878 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,021,145,000-3.82
879 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล1,020,839,725+4.66
880 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ1,020,830,320-3.49
881 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์1,020,034,660-1.52
882 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต1,016,145,900+10.60
883 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,014,750,000-
884 นาย วิทวัส พรกุล1,014,480,000+0.26
885 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,009,800,000-1.01
886 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,008,420,000-
887 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด1,006,690,140-2.50
888 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,002,173,530+0.47
889 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)1,000,856,392-
890 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม1,000,752,106+0.69
891 น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์992,979,370+3.51
892 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด991,709,741+0.88
893 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์990,164,292-0.74
894 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)989,691,720-
895 บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด989,691,720-
896 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์989,067,700-1.23
897 นาย อัฐ ทองแตง988,789,676-
898 บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด988,637,052-0.93
899 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์988,176,767-
900 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง984,797,652-0.25
901 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา983,714,982-0.71
902 นาย วิษณุ เทพเจริญ981,988,107+0.67
903 นาย ชาญ โสภณพนิช980,199,540-0.22
904 HI-LEX CORPORATION980,000,000-5.00
905 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์978,481,410-
906 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด978,200,000-2.99
907 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์976,017,572+0.07
908 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ975,720,000-
909 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์968,377,708+0.86
910 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์959,657,121-1.23
911 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ955,188,000+2.50
912 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)954,985,990+0.67
913 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม954,000,000+1.89
914 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ953,386,070+1.10
915 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม952,427,172+1.89
916 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด949,479,060-
917 น.ส. วิศรา พรกุล948,560,000+0.96
918 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด947,737,500-0.79
919 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด944,489,575+0.37
920 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK944,062,500-0.80
921 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .943,000,115+0.87
922 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์942,637,500-
923 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์941,938,747-
924 บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด939,460,800-
925 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา937,562,240+2.40
926 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)933,867,972+6.82
927 นาย วริศ บูลกุล932,681,479-1.36
928 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)931,047,011-
929 น.ส. วรินทร บูลกุล930,036,444-1.39
930 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด926,274,500-0.79
931 นาง ดวงใจ วลัยเสถียร925,470,000-0.56
932 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท924,827,500+12.05
933 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์923,400,000-0.88
934 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์922,777,792-
935 น.ส. วาสนา จันทรัช918,088,411-1.99
936 บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด917,829,912-
937 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)913,710,000-1.50
938 นาย วิเชียร ศุภสาธิตกุล913,511,913-0.56
939 นาย กำพล พลัสสินทร์913,212,720-1.67
940 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด913,051,515-0.02
941 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์912,877,254-
942 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี912,304,121-
943 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล911,536,440+2.09
944 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์910,325,740+1.77
945 บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด910,273,384+0.40
946 มูลนิธิชินโสภณพนิช910,152,180-
947 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล909,562,500+9.52
948 น.ส. ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล909,562,500+9.52
949 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร906,309,090-1.53
950 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม906,300,000+1.89
951 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี904,957,210-
952 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร904,030,752+1.89
953 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ903,945,171+2.02
954 NICHIREI FOODS INC.901,785,195+1.89
955 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร901,103,000+0.50
956 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด899,892,180-
957 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์898,956,488+2.00
958 NIPPON CLOSURES CO., LTD.896,350,724+1.06
959 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)892,980,000-
960 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)889,875,000-0.88
961 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)889,618,308-0.47
962 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด889,440,000+0.83
963 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด888,098,652-
964 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล887,691,250-0.66
965 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล887,691,250-0.66
966 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล884,933,891-6.31
967 SAN-EI GEN F.F.I., INC.882,000,000+2.04
968 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์876,601,350+0.67
969 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์874,628,625+1.03
970 นาย ฮารกิชิน ทันวานี874,400,000-0.39
971 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด870,000,000+0.86
972 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช869,618,885-0.43
973 บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด869,400,000-
974 บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด868,613,196+1.44
975 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์867,959,428+2.13
976 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง867,672,737+4.67
977 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY865,973,150-
978 บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด865,961,800+4.19
979 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล865,562,562-
980 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล862,145,647+0.75
981 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส859,050,000+12.05
982 นาย ชัย โสภณพนิช858,418,779-0.14
983 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด857,606,870-0.79
984 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย857,392,000+0.89
985 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์855,528,585-1.33
986 MR. YOUNG JUN LEE851,076,000-
987 MR. SEUNGWOO LEE850,700,000-
988 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์847,866,640-3.95
989 บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด847,494,350+3.54
990 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ847,334,400-0.56
991 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ845,217,610-1.83
992 MR. Vonnarat Tangkaravakoon843,500,000+0.83
993 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.842,413,221+0.85
994 นาย พิชัย นีรนาทโกมล841,850,000+1.77
995 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล841,231,212-
996 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล838,332,430-1.32
997 นาย พนม ควรสถาพร837,718,197-0.55
998 นาย เบน เตชะอุบล834,955,627-2.27
999 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์833,697,000-
1000 นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล832,032,160+0.85

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า