คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 07/08/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์664,438,457-
1002 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด662,379,615-
1003 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา662,196,150-
1004 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล661,528,280-
1005 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์658,032,798-
1006 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี657,514,858-
1007 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์657,481,100-
1008 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์655,645,200-
1009 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD654,123,026-
1010 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา653,777,858-
1011 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด653,591,400-
1012 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION653,412,942-
1013 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล648,986,446-
1014 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด648,750,000-
1015 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด647,290,656-
1016 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)644,305,291-
1017 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)642,600,000-
1018 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์641,858,010-
1019 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์641,512,849-
1020 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์640,154,100-
1021 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด638,400,000-
1022 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.638,158,700-
1023 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)636,853,439-
1024 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด636,430,750-
1025 นาย กำพล พลัสสินทร์636,055,766-
1026 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์635,893,771-
1027 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์635,155,505-
1028 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด634,539,091-
1029 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล630,043,680-
1030 นาย สดาวุธ เตชะอุบล629,962,366-
1031 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล629,164,950-
1032 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์628,073,847-
1033 น.ส. อัมพร มาลีนนท์627,316,210-
1034 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด627,167,000-
1035 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด625,770,468-
1036 นาย ชาลี สมุทรโคจร625,250,000-
1037 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย624,478,349-
1038 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา623,780,970-
1039 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์622,500,000-
1040 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด621,726,040-
1041 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.621,009,746-
1042 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย619,282,125-
1043 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)618,165,593-
1044 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)618,000,000-
1045 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด616,608,300-
1046 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด615,447,536-
1047 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์613,587,700-
1048 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์610,881,831-
1049 นาย ทวีลาภ แจ่มใส610,847,650-
1050 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย610,742,558-
1051 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา609,332,598-
1052 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์608,133,844-
1053 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.607,240,000-
1054 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด607,105,125-
1055 น.ส. นิภา มาลีนนท์607,065,318-
1056 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)607,052,164-
1057 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร605,815,757-
1058 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์605,249,207-
1059 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์605,063,085-
1060 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์603,608,750-
1061 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์603,550,870-
1062 นาย เพชร พะเนียงเวทย์603,439,762-
1063 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์602,534,744-
1064 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์602,534,547-
1065 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์602,534,547-
1066 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม601,806,060-
1067 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์599,347,768-
1068 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์598,932,000-
1069 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)598,405,500-
1070 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited593,483,576-
1071 นาง พนิดา เทพกาญจนา590,674,931-
1072 MISS Nishita Shah588,873,857-
1073 NOMURA PB NOMINEES LTD.588,743,618-
1074 นาย ณรัฐ จิวาลัย588,434,447-
1075 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด588,312,962-
1076 นาย กำจร ตติยกวี588,010,328-
1077 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ587,204,620-
1078 SMK ASIA LTD586,278,705-
1079 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์585,707,080-
1080 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด584,296,250-
1081 น.ส. วาสนา จันทรัช583,685,347-
1082 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด583,354,830-
1083 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์581,360,047-
1084 นาง ประคอง กุญชรยาคง579,670,000-
1085 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.579,000,000-
1086 นาย กมล ว่องกุศลกิจ578,825,493-
1087 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)578,270,000-
1088 นาย ประชุม มาลีนนท์577,986,500-
1089 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล577,510,907-
1090 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์576,450,000-
1091 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ575,130,090-
1092 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.572,680,000-
1093 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด572,206,400-
1094 บริษัท โงวฮก จำกัด572,146,250-
1095 นาง ศศิธร รัตนรักษ์570,938,170-
1096 ธนาคาร ออมสิน570,649,704-
1097 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.570,293,208-
1098 SAN-EI GEN F.F.I., INC.570,000,000-
1099 นาย ชาลี โสภณพนิช569,797,500-
1100 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์567,699,750-
1101 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน566,196,000-
1102 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED565,633,600-
1103 นาย อาษา เมฆสวรรค์565,129,103-
1104 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.564,647,643-
1105 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์563,687,473-
1106 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์563,524,800-
1107 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล562,521,544-
1108 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด562,046,520-
1109 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์559,801,670-
1110 นาย วชิระ ทยานาราพร559,163,774-
1111 นาย นพพร วิฑูรชาติ558,955,270-
1112 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม557,557,080-
1113 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG557,373,292-
1114 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด557,314,089-
1115 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด556,994,252-
1116 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด556,729,536-
1117 นาย เดชพล จันศิริ556,605,000-
1118 น.ส. มาลินี บุญรักษ์556,515,151-
1119 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ555,400,635-
1120 WHOLTON COMPANY LIMITED554,142,500-
1121 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์554,133,386-
1122 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล553,932,686-
1123 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)552,777,599-
1124 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด552,689,169-
1125 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด552,220,800-
1126 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์550,774,970-
1127 OJI HOLDINGS CORPORATION549,718,391-
1128 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์549,260,657-
1129 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์548,751,105-
1130 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ548,599,112-
1131 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช547,606,020-
1132 นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร545,207,325-
1133 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)543,025,818-
1134 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์542,353,636-
1135 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร541,136,000-
1136 นาย สันติ สิงหวังชา540,705,420-
1137 UNITY I. CAPITAL LIMITED540,525,000-
1138 ONEIDA SERVICES LIMITED540,000,000-
1139 นาย เอก พิจารณ์จิตร540,000,000-
1140 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)535,477,100-
1141 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล534,564,800-
1142 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ533,545,434-
1143 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา532,896,000-
1144 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ530,911,918-
1145 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี530,475,032-
1146 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด529,600,000-
1147 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.527,304,288-
1148 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)526,227,000-
1149 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY525,378,859-
1150 นาย ชวน ตั้งจันสิริ525,152,736-
1151 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร524,882,893-
1152 นาย สุรชัย รติทอง524,387,792-
1153 TIS Inc.523,228,715-
1154 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์522,900,000-
1155 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล522,397,400-
1156 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา522,397,393-
1157 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)521,427,860-
1158 MR. KYUYOUNG LEE521,247,066-
1159 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์520,732,140-
1160 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด520,431,640-
1161 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย520,000,000-
1162 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด519,868,762-
1163 กองทัพบก519,163,467-
1164 นาย ภาสกร ภาสกรนที519,000,000-
1165 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที519,000,000-
1166 นาง อิง ภาสกรนที519,000,000-
1167 นาง สุภาวดี ตติยกวี518,489,422-
1168 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล517,111,031-
1169 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง514,566,400-
1170 นาง อารยา คงสุนทร514,425,730-
1171 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล512,841,879-
1172 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา509,760,000-
1173 นาย พีรนาถ โชควัฒนา508,899,890-
1174 นาง ปราณี เผอิญโชค508,001,008-
1175 นาง ณวรา วนาสิน507,996,597-
1176 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT507,268,878-
1177 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด506,248,125-
1178 นาย มงคล มังกรกนก504,328,558-
1179 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม503,193,600-
1180 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)502,753,886-
1181 นาง มยุรี ตติยกวี498,818,775-
1182 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี498,543,101-
1183 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์497,875,674-
1184 นาย วรุฒ บูลกุล497,619,876-
1185 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์497,197,125-
1186 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด496,337,224-
1187 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส496,244,245-
1188 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด494,151,166-
1189 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์493,020,000-
1190 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ492,778,384-
1191 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.492,368,000-
1192 นาย ธงไชย แพรรังสี491,899,999-
1193 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์491,773,925-
1194 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม489,528,000-
1195 นาย เศรษฐา ทวีสิน489,142,023-
1196 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล486,313,288-
1197 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม486,200,000-
1198 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม486,200,000-
1199 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม486,200,000-
1200 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ485,345,025-
1201 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี484,610,000-
1202 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ484,398,526-
1203 นาย ภาโณตม์ พรมมาส482,917,500-
1204 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว482,766,400-
1205 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด482,604,993-
1206 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์480,610,820-
1207 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)480,205,440-
1208 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท479,159,375-
1209 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช478,290,000-
1210 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ476,369,358-
1211 LOTTE COMPANY, LIMITED.475,600,000-
1212 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม475,208,000-
1213 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)474,216,437-
1214 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม473,185,408-
1215 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม472,878,900-
1216 POSCO, LTD.472,400,418-
1217 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์471,368,423-
1218 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์471,052,843-
1219 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์470,888,438-
1220 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ469,734,306-
1221 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร469,250,000-
1222 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล469,117,080-
1223 นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย468,540,000-
1224 นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล467,901,972-
1225 GLORY HOPE LIMITED467,701,794-
1226 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์465,785,044-
1227 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG464,592,041-
1228 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว464,495,905-
1229 Peak Development Holdings Ltd.463,746,865-
1230 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)462,546,350-
1231 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์462,492,000-
1232 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED462,298,919-
1233 นาง แฉล้ม โรจตระการ460,248,000-
1234 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH460,189,350-
1235 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล459,863,484-
1236 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม459,550,000-
1237 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย459,290,425-
1238 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ458,730,624-
1239 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร457,198,500-
1240 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.456,887,222-
1241 MR. Jean-Marie Verbrugghe456,021,600-
1242 EAST FOURTEEN LIMITED-FIDELITY CANADA CLEARING455,900,000-
1243 นาย วิทูร สุริยวนากุล453,810,179-
1244 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED453,750,000-
1245 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ452,786,664-
1246 นาย คเชนทร์ เบญจกุล452,433,885-
1247 SINGVALE PTE LTD452,397,400-
1248 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์451,819,141-
1249 นาง ลลนา ธาราสุข451,040,184-
1250 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์450,900,000-
1251 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์449,332,739-
1252 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์448,800,000-
1253 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ448,317,144-
1254 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล448,182,131-
1255 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา446,819,058-
1256 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา446,520,000-
1257 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ446,283,024-
1258 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด446,073,383-
1259 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)445,829,259-
1260 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด445,656,138-
1261 นาย ทิพย์ ดาลาล445,309,376-
1262 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด443,764,720-
1263 MR. KENNETH RUDY KAMON441,558,514-
1264 นาง ณิศนาถ อนันตชัย441,520,406-
1265 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด441,176,400-
1266 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย439,721,427-
1267 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม439,400,000-
1268 IFS Capital Limited439,383,000-
1269 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล438,472,838-
1270 นาย มหิธร พงษารัตน์437,895,000-
1271 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด436,764,522-
1272 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ436,008,444-
1273 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน435,974,744-
1274 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ435,827,423-
1275 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล435,029,134-
1276 MR. SHEUNG SHUN CHAN434,700,000-
1277 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา434,575,000-
1278 MR. TSAI WU-YING434,062,860-
1279 ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3434,000,000-
1280 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์432,539,568-
1281 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด432,401,748-
1282 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด431,805,061-
1283 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์430,763,850-
1284 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ430,363,095-
1285 นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ429,680,000-
1286 นาย วุฒิ จารุกรสกุล428,040,000-
1287 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี427,923,000-
1288 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.424,596,160-
1289 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี424,000,081-
1290 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)423,389,750-
1291 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา422,713,150-
1292 นาง พรนภา วิญญรัตน์422,268,393-
1293 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์421,230,795-
1294 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด421,080,000-
1295 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด421,080,000-
1296 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด420,073,748-
1297 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์420,006,250-
1298 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.420,000,000-
1299 ธนาคาร ออมสิน Bank420,000,000-
1300 MR. CHERN KUAN-JAN419,580,063-
1301 นาง นิตยา สงวนพานิช417,374,880-
1302 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต415,932,247-
1303 นาง วัชณี สิงหวังชา415,000,000-
1304 บริษัท เจียรวานิช จำกัด414,686,458-
1305 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล413,076,943-
1306 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ412,858,232-
1307 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)412,004,614-
1308 น.ส. วริษา ภาสกรนที411,929,435-
1309 M-POWER TT LTD.411,398,714-
1310 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา411,392,275-
1311 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)409,158,868-
1312 นาย พรมพันธ์ พรมมาส408,557,500-
1313 นาย อติพล ตันติวิท408,000,000-
1314 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล407,890,114-
1315 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์407,297,240-
1316 Global Health Investment Co., Ltd.406,853,460-
1317 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG406,450,737-
1318 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร405,950,500-
1319 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ405,927,598-
1320 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด405,667,965-
1321 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์405,059,255-
1322 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์403,815,550-
1323 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด402,676,056-
1324 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด401,380,000-
1325 นาย นคร นิรุตตินานนท์400,209,768-
1326 นาย วริศ บูลกุล399,093,816-
1327 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED398,980,020-
1328 นาย อติพงษ์ ตันติวิท398,837,000-
1329 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)398,495,670-
1330 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ398,276,404-
1331 นาง ชลิดา อนันตรัมพร397,536,468-
1332 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด397,475,214-
1333 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์397,439,862-
1334 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร396,936,379-
1335 นาย เจน วองอิสริยะกุล396,903,064-
1336 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ396,884,300-
1337 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด396,512,022-
1338 นาง กิตติธรา แสงทวีป395,180,613-
1339 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม394,543,500-
1340 นาย อภิชัย เตชะอุบล394,454,246-
1341 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์394,419,580-
1342 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)394,400,000-
1343 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย393,700,381-
1344 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง393,619,243-
1345 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ392,497,023-
1346 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล392,404,344-
1347 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED391,933,080-
1348 นาง เกษสุดา ไรวา391,127,565-
1349 INGRESS CORPORATION BERHAD390,824,897-
1350 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)390,655,980-
1351 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์390,504,362-
1352 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย390,400,000-
1353 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์390,065,000-
1354 นาง ดวงใจ วลัยเสถียร389,152,500-
1355 นาย วันจักร์ บุรณศิริ388,847,209-
1356 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)388,778,720-
1357 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)388,304,748-
1358 น.ส. วรินทร บูลกุล387,563,850-
1359 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)387,433,882-
1360 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์387,182,268-
1361 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์386,957,423-
1362 นาย แกลิก อมตานนท์386,932,320-
1363 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร386,612,142-
1364 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข383,573,943-
1365 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์383,080,000-
1366 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด382,995,360-
1367 WACOAL CORP.382,121,025-
1368 OKAYA & CO.,LTD380,800,000-
1369 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)380,544,450-
1370 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด379,791,624-
1371 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด379,557,892-
1372 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ379,444,770-
1373 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล379,311,416-
1374 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์379,311,416-
1375 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)378,988,600-
1376 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล378,843,000-
1377 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด378,400,000-
1378 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล378,381,775-
1379 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค378,215,562-
1380 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด377,437,500-
1381 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์376,376,863-
1382 นาย วิโรจน์ เจริญตรา376,026,664-
1383 CHANG FUNG COMPANY LIMITED375,975,135-
1384 MR. YEAP SWEE CHUAN375,043,571-
1385 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด374,680,059-
1386 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT374,005,475-
1387 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES373,778,136-
1388 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์373,683,868-
1389 นาง วรดี สินเจริญกุล373,622,260-
1390 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด373,186,804-
1391 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ373,063,494-
1392 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)372,824,555-
1393 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK372,722,052-
1394 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์372,083,382-
1395 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)371,638,448-
1396 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์371,428,750-
1397 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์370,595,064-
1398 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค367,469,081-
1399 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์367,165,113-
1400 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร365,151,961-
1401 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม364,966,688-
1402 บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง364,800,000-
1403 นาย มงคล สิมะโรจน์363,242,000-
1404 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์362,555,000-
1405 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด362,216,048-
1406 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์361,729,566-
1407 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ361,601,087-
1408 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)361,512,655-
1409 นาย สมบัติ อนันตรัมพร361,457,154-
1410 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร360,113,601-
1411 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล358,897,358-
1412 นาย ชาย ศรีวิกรม์358,859,906-
1413 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์358,569,872-
1414 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล358,425,802-
1415 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta358,196,961-
1416 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล357,889,192-
1417 นาย กิติชัย สินเจริญกุล357,234,350-
1418 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์357,163,400-
1419 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์355,310,000-
1420 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์354,921,585-
1421 บริษัท สินสหกล จำกัด354,835,920-
1422 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย354,447,220-
1423 นาย ชูเดช คงสุนทร353,987,620-
1424 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์353,356,691-
1425 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร353,208,525-
1426 CPYI CLT A/C 0090029-1001352,560,438-
1427 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด352,426,600-
1428 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์352,210,000-
1429 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)351,694,500-
1430 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง351,609,892-
1431 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต351,329,430-
1432 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์351,305,150-
1433 นาย วิทูร มโนมัยกุล351,078,000-
1434 GRASIM INDUSTRIES LIMITED349,714,250-
1435 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี349,001,411-
1436 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์348,781,280-
1437 น.ส. มาลี วิญญรัตน์348,712,548-
1438 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด348,534,765-
1439 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด347,500,000-
1440 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์347,465,183-
1441 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์347,301,500-
1442 ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.347,171,635-
1443 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม346,582,740-
1444 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้346,410,402-
1445 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ346,282,743-
1446 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร346,000,000-
1447 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST345,761,250-
1448 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์345,256,065-
1449 นาง อรุณี วิริยะจิตรา344,843,499-
1450 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช344,532,874-
1451 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์344,465,625-
1452 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด343,685,142-
1453 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด343,377,359-
1454 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์343,152,260-
1455 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี341,732,093-
1456 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์340,585,815-
1457 นาย ฐิติ ชนะภัย340,550,000-
1458 นาย พระนาย กังวาลรัตน์340,278,120-
1459 ZICO TRUST (S) LTD. AS TRUSTEE OF WISDOM & VIRTUE FUND340,000,000-
1460 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด339,862,804-
1461 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD339,772,500-
1462 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์339,247,800-
1463 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์339,149,020-
1464 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์338,960,000-
1465 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน338,526,153-
1466 นาย สหนันท์ เชนตระกูล338,174,000-
1467 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด337,836,378-
1468 นาย สุรเดช มาลัยทอง337,799,223-
1469 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์337,757,783-
1470 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์336,782,665-
1471 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์336,512,478-
1472 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์336,359,218-
1473 นาย วัฒนา จันทรัช336,252,077-
1474 นาย มารชัย กองบุญมา334,777,360-
1475 นาย ชนะ โตวัน334,643,000-
1476 นาย ปรีชา ลีละศิธร334,553,600-
1477 นาย ศรุต ทับลอย334,152,000-
1478 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH334,076,625-
1479 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด333,326,400-
1480 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย333,038,242-
1481 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์333,038,138-
1482 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล332,820,000-
1483 MR. TAN BOON PIN332,633,000-
1484 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด332,340,000-
1485 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด331,649,560-
1486 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์331,642,806-
1487 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล331,421,000-
1488 บริษัท สมบัติธนา จำกัด331,217,770-
1489 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี330,907,500-
1490 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช329,782,008-
1491 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด329,349,920-
1492 นาย ชวลิต วิสราญกุล329,017,738-
1493 นาย บพิธ ภัทรรังรอง328,310,970-
1494 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด326,907,234-
1495 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์326,814,135-
1496 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด326,740,000-
1497 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด326,400,000-
1498 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา325,414,782-
1499 บริษัท เทวรายา จำกัด325,360,750-
1500 น.ส. สุณี วิญญรัตน์325,356,597-